Arten     Familien
Fagaceae — Buchengewächse

  ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ

Fagus
Fagus sylvatica (3 Fotos)

  ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ

Quercus
Quercus cerris (4 Fotos)
Quercus pubescens (22 Fotos)
Quercus robur (5 Fotos)

Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer
Version 10.10.2019
535 Gattungen, 1297 Arten, 22796 Bilder online