Arten     Familien
Fagaceae — Buchengewächse

  ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ

Fagus
Fagus sylvatica (3 Fotos)

  ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ

Quercus
Quercus cerris (4 Fotos)
Quercus pubescens (22 Fotos)
Quercus robur (5 Fotos)

Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer
Version 04.08.2019
530 Gattungen, 1277 Arten, 21889 Bilder online