Arten     Familien
Fagaceae — BuchengewächseWinterknospen

  ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ

Fagus
Fagus sylvatica (3 Fotos)

  ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ

Quercus
Quercus cerris (10 Fotos)
Quercus petraea s. lat. (18 Fotos)
Quercus pubescens (34 Fotos)
Quercus robur (9 Fotos)
Quercus rubra (7 Fotos)

Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer
Version 08.04.2021
610 Gattungen, 1569 Taxa, 37917 Bilder online