Arten     Familien
Fagaceae — Buchengewächse

  ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ

Fagus
Fagus sylvatica (3 Fotos)

  ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ

Quercus
Quercus cerris (4 Fotos)
Quercus pubescens (33 Fotos)
Quercus robur (9 Fotos)
Quercus rubra (7 Fotos)

Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer
Version 22.09.2020
574 Gattungen, 1454 Taxa, 29048 Bilder online