Arten     Familien
Fagaceae — Buchengewächse

  ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ

Fagus
Fagus sylvatica (3 Fotos)

  ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ

Quercus
Quercus cerris (4 Fotos)
Quercus pubescens (22 Fotos)
Quercus robur (5 Fotos)

Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer
Version 13.12.2019
546 Gattungen, 1335 Arten, 24899 Bilder online