Arten     Familien
Fagaceae — Buchengewächse

  ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ

Fagus
Fagus sylvatica (3 Fotos)

  ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ

Quercus
Quercus cerris (4 Fotos)
Quercus pubescens (33 Fotos)
Quercus robur (9 Fotos)
Quercus rubra (7 Fotos)

Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer
Version 18.06.2020
574 Gattungen, 1453 Taxa, 28985 Bilder online