Arten     Familien
Fagaceae — Buchengewächse

  ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ

Fagus
Fagus sylvatica (12 Fotos)

  ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ

Quercus
Quercus cerris (10 Fotos)
Quercus petraea s. lat. (34 Fotos)
Quercus pubescens (34 Fotos)
Quercus robur (9 Fotos)
Quercus rubra (7 Fotos)

Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer
Version 25.04.2022
632 Gattungen, 1668 Taxa, 46396 Bilder online