Arten     Familien
Fagaceae — Buchengewächse

  ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ

Fagus
Fagus sylvatica (3 Fotos)

  ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ

Quercus
Quercus cerris (4 Fotos)
Quercus pubescens (22 Fotos)
Quercus robur (5 Fotos)

Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer
Version 14.01.2020
554 Gattungen, 1368 Taxa, 26536 Bilder online